„Kongres

25 marca 2014 Artykuły  No comments

„Kongres – czytamy w piśmie Kongresu – wyraża zapatrywanie, że jest rzeczą celową, aby w drugi poniedziałek maja zebrał się w Filadelfii Konwent delegatów wyznaczonych przez poszczególne stany dla jednego i wyraźnego celu: zrewidowania Artykułów Konfederacji i przedstawienia Kongresowi oraz poszczególnym ciałom prawodawczym tych zmian i postanowień, które po uzyskaniu zgody Kongresu i zatwierdzeniu przez stany przystosować mają konstytucję związkową do potrzeb rządu i utrzymania Unii“.238

Więcej

W sprawach dotyczących obcych

25 marca 2014 Artykuły  No comments

W sprawach dotyczących obcych przedstawicieli dyplomatycznych oraz w sprawach, w których stroną jest stan, właściwy jest wyłącznie Najwyższy Sąd Federalny. We wszystkich innych sprawach Najwyższy Sąd Federalny jest instancją odwoławczą.

Wprawdzie konstytucja nie powierza wyraźnie Najwyższemu Sądowi Federalnemu prawa badania zgodności ustaw z konstytucją, w praktyce jednak sąd ten w toku procesu bada tę zgodność. Po raz pierwszy uznał Najwyższy Sąd Federalny pewną ustawę za nieważną z powodu jej sprzeczności z konstytucją federalną w 1803 r.

Więcej

Ordonans gwarantował

25 marca 2014 Artykuły  No comments

Ordonans gwarantował (sec. 14, art. I i n.) mieszkańcom wolność religii, ochronę osoby i własności, sądy przysięgłych, postępowanie sądowe według zasad prawa powszechnego (common law), proporcjonalne przedstawicielstwo ludowe w organie prawodawczym (proportionate representation of the people in the legislature), niestosowanie okrutnych i niezwykłych kar, ochronę tubylczej ludności indiańskiej, wywłaszczenie

Więcej

Zdobywszy ster rządów

25 marca 2014 Artykuły  No comments

Zdobywszy ster rządów w poszczególnych stanach, a przez to wpływ na politykę Kongresu, którego decyzje zależne były od zgody kwalifikowanej większości stanów, burżuazja i obszarnicy dążyli do użycia zdobytej władzy w interesie swej klasy.

Pewne uprzywilejowanie klas posiadających zawierały już postanowienia Artykułów Konfederacji (art. IV), które od korzystania z praw wolnych obywateli w zakresie przenoszenia się z jednego stanu do drugiego wyłączały osoby żyjące z jałmużny i włóczęgów (paupers, vagabonds).

Więcej

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent Stanów Zjednoczonych wybierany na lat 4 w głosowaniu dwustopniowym. Uprawnieni do głosowania wybierają w każdym stanie tylko elektorów do dokonania wyboru prezydenta i wiceprezydenta w liczbie równej liczbie przedstawicieli, których stan ten ma łącznie w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Elektorzy zbierają się we wszystkich stanach jednego dnia w celu wyboru (tajnego) 2 kandydatów, z których, przynajmniej jeden musi być mieszkańcem innego stanu. Wyniki wyborów przesyła się na ręce przewodniczącego Senatu. Licz’enie głosów odbywa się na wspólnym posiedzeniu obu Izb Kongresu. Ten spośród, kandydatów, który otrzymał bezwzględną większość głosów, wybrany jest prezydentem, kandydat posiadający kolejno największą liczbę głosów zostaje wiceprezydentem (art. II, sekc. l).31u

Więcej

Tylko w Stanie New York

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Tylko w Stanie New York dopuszczono do głosowania wszystkich wolnych pełnoletnich mężczyzn. Wielcy właściciele ziemscy nieprzychylnie ustosunkowani wobec projektu konstytucji popierali w stanowym ciele prawodawczym zasadę powszechnych wyborów. Liczyli bowiem na to, że będą mogli wywrzeć wpływ na wyborców, spośród których bardzo wielu było zależnych od nich jako ich dzierżawcy.

Więcej

Jedynie Izbie Reprezentantów przysługuje prawo impeachment

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Jedynie Izbie Reprezentantów przysługuje prawo impeachment, tj. pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, sędziów i wyższych urzędników federalnych za zdradę stanu, przekupstwo i „inne ciężkie zbrodnie i przestępstwa” (jest sporne, co przez ten termin należy rozumieć).

Rozpatrywanie oskarżenia i wydanie wyroku należy do Senatu. Do wydania wyroku skazującego wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych senatorów. Wyrok skazujący orzec może jedynie usunięcie skazanego z urzędu, a ponadto uznać go za niezdolnego do piastowania jakiegokolwiek urzędu federalnego honorowego lub płatnego. Jeżeli skazany popełnił przestępstwo przewidziane w powszechnych ustawach karnych, ma być pociągnięty następnie do odpowiedzialności karnej przez zwykły sąd.

Więcej

Pozostały jeszcze trzy stany

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Pozostały jeszcze trzy stany, które nie ratyfikowały Konstytucji. Między nimi znajdował się Stan New York. Zdawano sobie powszechnie sprawę, że przystąpienie tego Stanu do Unii ze względu na jego duże znaczenie gospodarcze jest nieodzowne. Tymczasem w konwencie tego Stanu antyfederaliści posiadali większość 2/3 głosów. Ostatecznie jednak Konstytucja została przyjęta większością trzech głosów (30 :27).

Więcej

Wielu lojalistów

22 marca 2014 Artykuły  No comments

Wielu lojalistów uciekło do Kanady, wielu wyemigrowało do Anglii, gdzie jednak niezbyt chętnie byli przyjmowani.

W czasie rokowań pokojowych przedstawiciele brytyjscy wysunęli sprawę lojalistów. Przedstawiciele amerykańscy zasłaniali się tym, że sprawy te nie należą do Unii, lecz do poszczególnych stanów. W wyniku długotrwałych pertraktacji – zostały w traktacie umieszczone dwa artykuły dotyczące lojalistów (art. V i VI). Pierwszy z nich postanawiał, że Kongres ma „usilnie zalecić” (earnestly recommend) ciałom prawodawczym poszczególnych stanów, aby przywróciły majątki skonfisko-wane obecnym obywatelom oraz tym osobom na obszarach okupowanych przez wojska brytyjskie, które nie chwyciły za broń (not borne arms) „przeciw Stanom Zjednoczonym. Wszystkie inne osoby miały uzyskać prawo powrotu na dwanaście miesięcy, aby starać się o odzyskanie skonfiskowanego mienia. Ponadto Kongres miał zlecić ciałom prawodawczym .stanów, aby przeprowadziły rewizję ustawodawstwa skierowanego przeciw lojalistom. Następny artykuł przewidywał zaniechanie w przyszło- .-ści konfiskat oraz rozpoczęcie dochodzeń w sprawie udziału w wojnie po stronie brytyjskiej. Wszelkie osoby już uwięzione miały być wypuszczone na wolność, a wdrożone już postępowanie miało być wstrzy- mane do momentu ratyfikacji traktatu pokojowego.

Więcej

Rezolucja została przesłana ciałom

21 marca 2014 Artykuły  No comments

Rezolucja została przesłana ciałom prawodawczym poszczególnych stanów oraz Kongresowi obradującemu w Nowym Jorku.

W licznych stanach rezolucja została przyjęta bardzo przychylnie, o czym świadczy fakt, że jeszcze przed końcem 1786 r. ciała prawodawcze sześciu stanów wybrały delegatów do mającego się zebrać Konwentu. Natomiast Kongres ustosunkował się do rezolucji z dużą re- zerwą. Jednakże obawa, że powstanie, które w tym czasie wybuchło w Massachusetts (powstanie Shays’a), ogarnie masy ludowe w innych stanach, skłoniło Kongres do zwrócenia się (21 lutego 1787 r.) do wszystkich stanów z propozycją zwołania do Filadelfii Konwentu w terminie przewidzianym w Annapolis.

Więcej